Regulamin promocji "Program poleceń"

REGULAMIN PROMOCJI
„Program Poleceń
Energo-Therm Radosław Kuźniar”
z dnia 15.01.2021 r.

 §
1. Postanowienia ogólne

1. „Program Poleceń Energo-Therm Radosław Kuźniar” jest promocją, której organizatorem jest Energo-Therm Radosław Kuźniar z siedzibą w Głuchów, adres: 37-100 Łańcut Głuchów 350 B numerze NIP 8151589236, REGON 180220242.
2. Program promocji występuje pod nazwą „Program Poleceń Energo-Therm” („Promocja Poleceń” lub „Program Poleceń”).
3. Regulamin Promocji („Regulamin") definiuje przepisy udziału, prawa i obowiązki uczestników programu i Energo-Therm Radosław Kuźniar. Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2021 r. do chwili odwołania Promocji lub wprowadzenia zmian do Regulaminu Programu Poleceń lub zmian co do promocji w zakresie polecenia usługi zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła wykonanej przez Energo-Therm Radosław Kuźniar i opinii o instalacji fotowoltaiki lub pompy ciepła przez Energo-Therm Radosław Kuźniar.
4. Program Promocji Energo-Therm Radosław Kuźniar trwa od dnia 15.01.2021 r. do odwołania. Ogłoszenie odwołania Programu Promocji przez Program Poleceń Energo-Therm Radosław Kuźniar może jedynie nastąpić z uprzednim ogłoszeniem informacji o jego zakończeniu. Energo-Therm Radosław Kuźniar zobowiązuje się zamieścić stosowną informację w przypadku zakończenia Promocji na stronie internetowej www.energo-therm.pl, na co najmniej na 30 dni przed dniem jej zakończenia. 

§
2. Szczegółowe warunki korzystania z Promocji

1. Promocja jest skierowana wyłącznie do klientów indywidualnych, którzy muszą zapoznać się z całym regulaminem obowiązującej promocji.
2. Zastrzega się, że z Promocji może skorzystać́ tylko osoba posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych.
3. Promocja skierowana jest tylko wyłącznie do klientów, którzy przed wzięciem udziału w Promocji zakupili instalację fotowoltaiczną lub pompę ciepła od Energo-Therm Radosław Kuźniar, opłacając pełną należność za zakupioną instalację lub instalację pompy ciepła w firmie Energo-Therm Radosław Kuźniar oraz chcą wydać opinię o instalacji pompy ciepła lub fotowoltaiki przez firmę Energo-Therm Radosław.
4. Polecani Klienci chcący wziąć udział w promocji obowiązkowo muszą posiadać miejsce zamieszkania lub siedzibę tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej.
5. Możliwość wzięcia udziału w promocji jest nieograniczona, gdyż za każdego kolejnego nowego poleconego Klienta Polecający otrzymuje wynagrodzenie w postaci Kuponu Premiowego.
6. Zasadą obowiązującą w promocji jest, iż Klient Polecający może jedynie przekazać Energo-Therm Radosław Kuźniar dane Klienta Polecanego, po uprzednim uzyskaniu jego zgody na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla celów handlowych, poprzez wypełnienie Formularza Polecającego w formie papierowej podczas podpisywania Umowy lub poprzez przesłanie na adres siedziby Energo-Therm Radosław Kuźniar lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w szczególności następujących danych: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu, adres e-mail.
7. Klient Polecający biorący udział w promocji zobowiązany jest przed przystąpieniem do niej do uprzednio przed uzyskaniem danych do Programu Poleceń od osoby poleconej otrzymać co najmniej ustną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Energo-Therm Radosław Kuźniar w celu polecenia go i umówienia spotkania z Doradcą Energetycznym.

§
3. Szczegółowe warunki obowiązującej Promocji

1. Promocja polega na przekazaniu klientowi („Klient Polecający”), który polecił zakup instalacji fotowoltaicznej lub pomy ciepła od Energo-Therm Radosław Kuźniar innej osobie (klientowi), która jeszcze nie była klientem Energo-Therm Radosław Kuźniar i osoba ta następnie nabyła instalację z powołaniem się na to polecenie (najpóźniej w momencie zawarcia umowy z Energo-Therm Radosław Kuźniar oraz wszystkich, którzy uprzednio podpisali umowę przed wejściem programu Promocji z Energo-Therm Radosław Kuźniar z dniem 01.01.2019 r. i jeszcze z niej nie skorzystali), nagrody rzeczowej w postaci Kuponu Premiowego Energo-Therm Radosław Kuźniar:
- o wartości 300,00 złotych (trzysta zł) brutto za zakup i instalację fotowoltaiki („Kupon Premiowy”),
- o wartości 300 złotych (trzysta zł) brutto za zakup i instalację pompy ciepła („Kupon Premiowy”),
- oraz o wartości 50,00 złotych (pięćdziesiąt zł) brutto za wydanie opinii o wykonanej instalacji fotowoltaiki lub pompy ciepła („Kupon Premiowy”).
2. Kupon Premiowy może zostać przekazany Klientowi Polecającemu w następujący sposób: osobiście (za potwierdzeniem jego odbioru) lub wysłany poleconą przesyłką pocztową ewentualnie przesyłką kurierską na adres korespondencyjny, który Klient Polecający podał zawierając umowę z Energo-Therm Radosław Kuźniar, wg. wyboru Klienta Polecającego.
3. Energo-Therm Radosław Kuźniar zobowiązuje się do przekazania Kuponu Premiowego lub przesłania korespondencyjnie Klientowi Polecającemu przez Energo-Therm Radosław Kuźniar w przeciągu 14 dni od terminowego zaksięgowania na rachunku bankowym Energo-Therm Radosław Kuźniar pełnej należności za instalację fotowoltaiczną lub pompy ciepła zakupioną u Energo-Therm Radosław Kuźniar przez klienta, któremu Klient Polecający zarekomendował:
- zakup instalacji fotowoltaicznej u Energo-Therm Radosław Kuźniar,
- zakup instalacji pomy ciepła u Energo-Therm Radosław Kuźniar.
4. Informuje się, że przekazany Kupon Premiowy nie podlega wymianie na gotówkę ani też inną nagrodę rzeczową.
5. Klient Polecający jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z postanowieniami Regulaminu Kuponu Premiowego Energo-Therm Radosław Kuźniar oraz do korzystania z Kuponu Premiowego jedynie zgodnie z Regulaminem Kuponu Premiowego Energo-Therm Radosław Kuźniar.
6. W programie Poleceń obowiązuje pierwszeństwo zgłoszeń tzn. w przypadku jeżeli kilku Polecających wypełni formularz Polecający podając tego samego Poleconego, wówczas uznaje się, że ten, od którego firma Energo-Therm Radosław Kuźniar otrzymała zgłoszenie jako pierwsze, uznawany jest za Polecającego na podstawie daty zamieszczonej na formularzu zgłoszenia. Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie www.energo-therm.pl

§
4. Reklamacje

1. Składana reklamacja związana z programem powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące: danych kontaktowych Klienta Polecającego (imię i nazwisko), adres, telefon oraz opis sprawy i powód reklamacji. Reklamacje należy składać:
- osobiście w biurze Energo-Therm Radosław Kuźniar pod adresem 37-100 Łańcut ul. Kasprowicza 28; - listownie na adres biura Energo-Therm Radosław Kuźniar 37-100 Łańcut ul. Kasprowicza 28;
- telefonicznie pod numerem telefonu: 533 615 334;
- oraz przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. W celu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji powinna ona zawierać dane kontaktowe Klienta Polecającego (imię i nazwisko), adres, telefon oraz opis sprawy i przyczynę reklamacji.
3. Energo-Therm Radosław Kuźniar zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji pisemnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej wniesienia. Za czas konieczny do rozpatrzenia reklamacji, który wydłużył się w uzasadnionych przypadkach z winy składającego reklamację firma Enero-Therm Radosław Kuźniar nie odpowiada. Energo-Therm Radosław Kuźniar przekaże informację do Klienta Polecającego o wydłużeniu czasu reklamacji, wskazując przyczynę opóźnienia podając nowy termin rozpatrzenia reklamacji.
4. W przypadku innych reklamacji, które wynikałaby i związane były z jakością wykonanych usług lub sprawnością zainstalowanych urządzeń postanowienia powyższych regulacji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta Polecającego związanych z nabytym towarem wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§
5. Inne postanowienia Regulaminu Promocji

1. Pełny Regulamin Promocji został udostępny na stronie internetowej Energo-Therm Radosław Kuźniar: www.energo-therm.pl z którym osoba biorąca udział zobowiązana jest zapoznać się.
2. Energo-Therm Radosław Kuźniar zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Promocji. O zaistniałych wszelkich zmianach Regulaminu Energo-Therm Radosław Kuźniar poinformuje na stronie internetowej www.energo-therm.pl. Zmieniony Regulamin będzie zamieszczony na stronie www.energo-therm.pl i obowiązywał będzie od daty jego ogłoszenia. Wprowadzone zmiany do Regulaminu nie mają zastosowania dla osób w przypadku przystąpienia do Promocji przed datą wprowadzenia zmian jedynie dla osób, które wzięły udział w promocji po dacie jej wprowadzenia.
3. Przystąpienie do Promocji automatycznie oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta Polecającego.
4 Oznajmia się, że w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w sprawach nieuregulowanych.
5. Informuje się, że pełny Regulamin Kuponu Premiowego Energo-Therm Radosław Kuźniar udostępniony został w serwisie internetowym Energo-Therm Radosław Kuźniar pod adresem: https://sklep.sodexo.pl/regulacje
6. W Programie Poleceń obowiązuje niezmienna zasada, że Klient Polecający nie może być także jednocześnie Klientem Polecanym.
7. Zawiadamia się, że Energo-Therm Radosław Kuźniar jest administratorem w zakresie danych osobowych uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
8. Zaakceptowanie zasad Regulaminu stanowi integralną część „Programu Poleceń” i wyrażenie przez Polecającego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Programu.
9. Klient Polecający przekaże Energo-Therm Radosław Kuźniar dane Klienta Polecanego, po uprzednim uzyskaniu jego zgody na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych. Zobowiązuje się Klienta Polecającego, aby powyższa zgoda została pisemnie dostarczona przez Klienta Polecającego na adres biura Energo-Therm Radosław Kuźniar 37-100 Łańcut przy ul. Kasprowicza 28 lub dostarczona osobiście. Formularz zgody znajduje się na stronie www.energo-therm.pl

 

Share this Post:

Pobierz załącznik: